top of page
Sunset with Dark Spectrum - smaller.JPG

הצבעים נולדים בעימות הדינמי בין חושך לאור... 
- יוהן וולפגנג פון גיתה

מגֵיתה למדתי איך לצייר מתוך מהות הצבע. העבודה על גישתו של גיתה לצבע היא מה שנתן לי את מקור ההשראה לציור בצבע עבור ילדים...

bottom of page