top of page
Sunset with Dark Spectrum - smaller.JPG

הצבעים נולדים בעימות הדינמי בין חושך לאור... 
- יוהן וולפגנג פון גיתה

מגֵיתה למדתי איך לצייר מתוך מהות הצבע. העבודה על גישתו של גיתה לצבע היא מה שנתן לי את מקור ההשראה לציור בצבע עבור ילדים...