top of page
Sunset with Dark Spectrum - smaller.JPG
ספירלה בצבעי סולם החושך של גתה. ציירה: תומר רוזן גרייס
היווצרות הצבעים בין לבן לשחור לפי סולם החושך הבהיר של גתה. ציירה: תומר רוזן גרייס
ספירלה בצבעי סולם האור של גתה. ציירה: תומר רוזן גרייס
שקיעת שמש בצבעי סולם החושך של גתה. ציירה: תומר רוזן גרייס

הצבעים נולדים בעימות הדינמי בין חושך לאור... 
- יוהן וולפגנג פון גיתה

מגֵיתה למדתי איך לצייר מתוך מהות הצבע. העבודה על גישתו של גיתה לצבע היא מה שנתן לי את מקור ההשראה לציור בצבע עבור ילדים...

bottom of page