top of page

הצלחתי לגדל בוטנים!אין לתאר את ההתרגשות! הצלחתי לגדל כמה בוטנים בגינתי! אני יכולה רק לתאר לעצמי כמה נחמד יהיה לילדים לעבור חוויה כזאת... לפני שיגיעו כמוני ל"גיל מופלג" ויחשבו עדיין שבוטנים צומחים על עצים... 😊

שיח בוטנים מוכן לקטיף